Skötselråd

Skötselråd för gravstenar i granit


Nedan kan du läsa om hur du bäst ska ta hand om din gravsten. Ett enkelt underhållls tips är att skölja av gravstenen vid varje besök så att smuts och jord mm inte fastnar, speciellt om det är en liggande gravsten.


I alla tider har människan rest monument över sina anhöriga. Bronsålderns gravrösen och runstenarna som berättar om långväga sjöfarares död i fjärran länder är minnesmärken över de avlidna och ibland även maktdemonstrationer av de levande. Kyrkogården är ett av våra lokala arkiv. En vandring på kyrkogården ger inblick i människors liv och villkor. Inskriptioner på gravvårdarna  berättar om yrken som funnits på orten, släkter som kan följas bakåt i tiden och olika perioders moden i dekorationer och utsmyckningar. De flesta gravvårdar är huggna i sten, även om metall, betong, trä och andra material också förekommer.


I samband med textkomplettering av en gravsten bör äldre text och dekor renoveras (gäller försänkt, målad eller förgylld) för att skillnaden mellan nytt och gammalt ej skall bli för stor. Granitens hållbarhet är i det närmaste evig, varför en normal gravrättsupplåtelse på 25-50 år är en kort period för detta material. Med granit menas granit, kvartsit, gnejs och diabas. Förgyllda och målade texter och dekorer har, under förutsättning av rätt skötsel och gynnsam placering och miljö, en livslängd på ca 10-15 år.


Skötsel av gravstenar


Granit är ett beständigt naturmaterial (granit, kvartsit, gnejs, diabas) som inte påverkas nämnvärt av tiden, men som ändå kräver omvårdnad och aktsamhet. Varje stensort har sina unika egenskaper som färg, vattenupptagningsförmåga, hårdhet mm. Detta innebär att normal blekning eller missfärgning på grund av sol, regn, vind, smuts, alger, mossa etc påverkar.


Skötsel och underhåll


Allt stenmaterial bör hållas rent och därför tvättas regelbundet. Klicka här! för att beställa tvätt av gravsten.


Polerade ytor är mycket lätta att hålla rena. Normalt tvättas eventuell smuts bort med vanligt vatten genom att gnida med hand eller mjuk trasa/svamp. Tillse att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas.


Grovslipad, finhuggen, råhuggen eller flammad yta bör tvättas minst en gång varje år med milt tvättmedel med neutralt pH-värde och ljummet vatten. Använd gärna en rotborste. Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten måste specialtvättmedel användas. Kontakta er gravstensleverantör för råd. Målad eller förgylld dekor måste tvättas med stor försiktighet. Tvättmedel som användes måste vara mycket milt och utspätt. Putsning sker med mycket mjuk borste, använd inte stålborste det kan repa stenen.


Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost och hög hetta. ställ aldrig gravljus eller marshaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå. all form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svår att få bort. lägg ingen vinterkrans eller liknande på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta. Upptäcks detta skall det omedelbart tas bort och därefter rengöras/ tvättas med alternativt hett vatten, kemiskt ren bensin eller aceton. Blir resultatet inte bra bör Ni vända Er till oss och begära hjälp. Granitvaser skall man ta in i god tid före frysrisk.


Lavar, alger och mossor på gravstenar


Rengöring av gravstenar innebär ofta borttagande av någon form av påväxt som till exempel lavar, alger eller mossor. Alger trivs i fuktiga, ofta skuggiga miljöer. De förekommer därför på stenytor som vetter mot norr eller under skuggande träd. Algerna är vanligtvis gröna och upplevs som fuktiga vid beröring. Även röda alger är vanliga. En sten som gjorts ren från alger återkoloniseras snabbt om den inte hålls torr. Lavar är organismer som består av en alg och en mikrosvamp i förening. Lavar kan se ut på flera olika sätt. På sten ser de normalt ut som tunna skorpor. De fäster vid stenen med hyfer, ett slags rötter som tränger in i stenen. Vid rengöring är det oftast bara den synliga delen av laven som kan avlägsnas, medan rötterna sitter kvar. Återkolonisation sker därför vanligtvis inom ett par års tid. Mossor och gräs växer oftast på stenar som inte rengjorts på länge eller på liggande stenar där jord kan samlas i fördjupningar. Biologisk påväxt upplevs av många som missprydande och kan göra inskriptioner svårlästa. Vissa lavarter är också aggressiva mot stenen genom att de löser upp ytskiktet och får de olika mineralkornen att lossna. Lavar och alger håller också fukt, vilket kan bidra till frostsprängningar. Påväxt av alger och lavar kan minskas om stenen regelbundet borstas ren från skräp och nerfallna löv. Träd och buskar som skuggar bör hållas efter då skugga, men även sav och socker som droppar från vissa träd, utgör en gynnsam miljö för mikroorganismer. Mossor och gräs är ofta lätta att avlägsna och återväxten sker inte speciellt snabbt om jord och fuktfickor hålls rena.


Järn och kopparmissfärgning på ljusa gravstenar


Ljusa kalkhaltiga stenar kan ha en grön eller rostbrun missfärgning. Ofta finns då koppar eller järn i närheten. Metallen oxideras av vatten och luftens syre, och reagerar sedan med stenen. Det gäller att i möjligaste mån skydda metallen från oxidation. Järn som rostar ska stålborstas eller blästras och sedan skyddsmålas med rostskyddsfärg och täckfärg. Om rostutfällningen återfinns i skarven mellan stenar är det ofta en rostande järndubb som orsakar missfärgningen. Man bör då ta isär stenarna och byta järndubben mot en rostfri sådan. Risken är annars att den rostande järndubben så småningom spränger sönder stenarna inifrån. Kopparmissfärgningar är svårare att förebygga. Ofta härrör sådana utfällningar från koppartak, men kan även komma från ornament eller skulpturer av koppar eller brons. Dessa är inte avsedda att målas och man får därför acceptera missfärgningen.

Facebook
Instagram
Twitter

Telefon: 08-6482187

E-post: info@gravvardsfirman.se